ការធ្វើសហគ្រាសខ្នាតតូច, small business ideas in Cambodia,small enterprises ideas

The Channel is a collection of video such as new, agriculture, social, health, education, vegetable, fruit, tourist place, history, about cambodia etc.

The Channel និយាយអំពី ៖ ព័ត៌មានទូទៅ, កន្លែងទេសចរណ៍, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, កសិកម្ម, ការប្រកបមុខរបរ, ការអប់រំ, កម្មវិធីសុខភាព ការហាត់ប្រាណ អត្ថប្រយោជន៍បន្លែ ផ្លែឈើ នឹងការបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែលកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសនឹងលើពិភពលោក.